سه شنبه, 04 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 563:  3 تیر 1398

افزایش واردات و کاهش صادرات در استان کرمان

 ایسنا: مدیرکل گمرکات استان کرمان اظهار کرد: میزان واردات گمرکات استان در 5 ماهه امسال به وزن 211 هزار تن و ارزش 711 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 96، از نظر وزنی 469 درصد افزایش و از نظر ارزش دلاری 179  درصد افزایش داشته است.محمدرضا قادر گفت: 4 اداره گمرک در کرمان، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی بم و گمرک منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان فعال است همچنین در 5 ماهه سال جاری صادرات گمرکات کرمان به وزن 167 هزار تن و ارزش  199میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 96، از نظر وزنی 43 درصد افزایش و از نظر ارزش دلاری 18  درصد کاهش داشته است.